Vitec Katrina Oy:n YLEISET SOPIMUSEHDOT (voimassa 25.5.2018 lukien)

Vitec Katrina Oy:n (toimittaja) ja asiakkaan välillä noudatetaan seuraavia ehtoja

1. Kaupan kohde

Kaupan kohteena on toimittajan omistaman Katrina-ohjelmiston käyttöoikeus, joka toimitetaan selaimen kautta käytettävänä Software as a Service -palveluna tässä sopimuksessa tarkemmin määritellyin ehdoin.

Katrina muodostuu kaikkien asiakkaiden käytössä olevista perusominaisuuksista (”Perusohjelmisto”) sekä kunkin asiakkaan kanssa erikseen sovittavista lisäominaisuuksista (”Lisäosat”).

Toimittajalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta muokata, poistaa ja täydentää ominaisuuksia sekä perusosaan että lisäpalveluihin. Jos muokkaus tai täydennys tulee vaikuttamaan asiakkaan ylläpito- tai muuhun hintaan, toimittajan tulee tästä ilmoittaa asiakkaalle etukäteen.

2. Kaupan kohteen toimitus

Toimittaja vastaa ohjelman etänä suoritettavasta perusasennuksesta, minkä jälkeen toimittaja toimittaa sähköpostitse asiakkaan ilmoittamalle yhteyshenkilölle ohjelman käytön mahdollistavan www-osoitteen. Ohjelmiston katsotaan olevan toimitettu (”Toimitus”), kun www-osoite on lähetetty asiakkaan ilmoittamalle yhteyshenkilölle.

3. Ylläpito ja tukipalvelut

Toimittaja vastaa perusohjelmiston sekä lisäosien automaattisista päivityksistä, päivittäisestä varmuuskopioinnista sekä tietoturvasta (SSL-yhteys). Toimittajalla on oikeus keskeyttää ohjelmiston käyttö väliaikaisesti (alle 24 h), mikäli se on tarpeen korjaus-, huolto- tai muiden vastaavien töiden takia.

Toimittaja tarjoaa käytön tukipalvelut asiakkaalle tämän valitseman palvelutason mukaisina.
Toimittaja tarjoaa käyttöönotto- ja käyttökoulutukset asiakkaan valitsemassa laajuudessa.

4. Asiakkaan käyttöoikeus ja sen rajaukset

Tällä sopimuksella toimittaja luovuttaa asiakkaalle vain käyttöoikeuden ohjelman perusosaan sekä siihen nyt tai myöhemmin ostettuihin lisäpalveluihin. Käyttöoikeus on enintään lisenssin oikeuttamalla käyttäjämäärällä.

Asiakkaan on ehdottoman kiellettyä tahallaan tai huolimattomuuttaan

–    vuokrata, lainata tai muullakaan tavoin vastiketta vastaan tai vastikkeetta luovuttaa käyttöoikeutta kolmannelle osapuolelle;
–    kopioida tai luovuttaa kolmannelle osapuolelle kopioitavaksi ohjelman oppaita;
–    erottaa tai muutoin irrottaa yksittäistä osaa ohjelmasta;
–    muokata ohjelmaa;
–    yhdistää ohjelmaa osin tai kokonaan toiseen ohjelmaan; tai
–    tehdä muutoksia konekieliseen ohjelmaan, eikä siitä tai sen osasta saa muodostaa lähdekieltä.

5. Immateriaalioikeudet

Kaikki ohjelmiston ja sen ohjekirjan tekijänoikeudet ja muut ohjelmistoon liittyvät immateriaalioikeudet kuuluvat toimittajalle, eivätkä tässä sopimuksessa sovittua käyttöoikeutta lukuun ottamatta siirry miltään osin asiakkaalle.

6. Henkilötietojen käsittely

Katrina-ohjelmissa käsitellään henkilötietoja, joiden osalta asiakas toimii sovellettavassa tietosuojalainsäädännössä tarkoitettuna rekisterinpitäjänä (“Rekisterinpitäjä”) ja toimittaja henkilötietojen käsittelijänä (”Käsittelijä”) oman toimintansa osalta.

Elleivät toimittaja ja asiakas keskinäisessä suhteessaan lisäpalveluna toisin sovi, asiakas rekisterinpitäjänä on vastuussa henkilötiedoista ja niiden käsittelyn lainmukaisuudesta sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Rekisterinpitäjä vastaa kaikista tarvittavista toimenpiteistä sekä kaikkien sellaisten oikeuksien, suostumusten ja valtuutusten hankkimisesta, turvaamisesta ja ylläpitämisestä, jotka ovat toimittajalle tarpeellisia palvelun toteuttamiseksi mitään lakia rikkomatta tai kolmannen osapuolen oikeuksia loukkaamatta.

Oman toimintansa osalta toimittaja käsittelijänä vastaa siitä, että se käsittelijänä käsittelee henkilötietoja sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja vain siinä määrin kuin on tarpeen palvelun toimittamisen kannalta.

Katrinan tuki toimii henkilötietojen käsittelijöinä kirjautuen asiakkaan järjestelmään, kun:

–    asiakkaan ohjelmaan on korjattava jokin virheellinen toiminto
–    asiakkaan pyynnöstä tulee Katrina-tukeen pyyntö tehdä käyttäjämuutoksia Diakonia- tai Perheneuvos ohjelman käyttäjiin
–    asiakkaalta tulee sellainen tukipyyntö, jota ei pystytä ratkaisemaan muuten kuin menemällä asiakkaan järjestelmään tarkastelemaan tilannetta (tuen hoitajat sekä tarvittaessa ohjelmistokehittäjät)
–    asiakkaalle toteutetun räätälöinnin asennus, tarkistus, testaaminen sekä dokumentointi anonymiteetin säilyttäen. Ennen asiakkaalle toteutettavan räätälöinnin toimitusta käydään vielä varmistamassa järjestelmässä, että kaikki sinne tehdyt toiminnot näkyvät järjestelmässä myös oikein.
–    Katrina-kouluttaja tekee kouluttaja-tunnukset asiakkaan ohjelmaan tulevaa koulutusta varten. Kouluttaja myös käyttää tunnuksia koulutuksen valmistelussa sekä itse koulutuksessa. Koulutusten jälkeen tunnukset poistetaan, kun kaikki mahdolliset selviteltävät asiat on hoidettu.
–    rekisterinpitämiseen liittyvän tuotekehityksen vaatimissa tapauksissa

Oman toimintansa osalta toimittaja käsittelijänä käyttää ainoastaan sellaisia henkilötietojen käsittelijöitä, jotka toteuttavat riittävät suojatoimet asianmukaisten teknisten ja organisatoristen toimien täytäntöönpanemiseksi niin, että käsittely täyttää tietosuojalainsäädännön vaatimukset ja sillä varmistetaan rekisteröidyn oikeuksien suojelu. Toimittaja käsittelijänä ei saa käyttää toisen henkilötietojen käsittelijän palveluksia ilman rekisterinpitäjän erityistä tai yleistä kirjallista ennakkolupaa. Toimittaja sitoutuu myös siihen, että henkilöt, joilla on oikeus käsitellä henkilötietoja, ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta.

7. Toimittajan virhevastuu ja vastuunrajoitus

Toimittaja vastaa siitä, että ohjelmisto on asiakkaan käytettävissä, ja siitä, että ohjelmisto täyttää sille sopimuksessa asetetut tekniset laatu- ja toimintavaatimukset ja sovitut ominaisuudet.

Toimittajan vastuu virheestä alkaa aikaisintaan siitä hetkestä, jolloin toimittaja on tullut asiakkaan ilmoituksen perusteella tai muulla tavoin tietoiseksi virheestä.

Toimittajan taloudellinen vastuu virheistä ja ohjelmiston puutteellisuuksista on aina rajattu hankintasopimuksessa sovittujen ohjelmiston ja muiden kertamaksuna suoritettujen tuotteiden ja palvelujen hankintahintojen arvonlisäverottomaan yhteissummaan.

Toimittaja ei kuitenkaan milloinkaan vastaa

–    ohjelmiston soveltuvuudesta asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin, ellei toisin ole sovittu;
–    asiakkaan tietosuojalainsäädännön mukaisista velvoitteista, niiden täyttämisestä, elleivät osapuolet ole erikseen toisin sopineet, eikä em. velvoitteisiin liittyvistä sanktioista ja seuraamuksista;
–    lakon, onnettomuuden, luonnonilmiöiden tai vastaavien toimittajan välittömien vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevien force majeure -tekijöiden aiheuttamista häiriöistä;
–    kolmannelle osapuolelle tai yksittäiselle käyttäjälle aiheutuneesta vahingosta;
–    välillisistä vahingoista kuten esim. liikevoiton saamatta jäämisestä tai tietojen menettämisestä aiheutuneesta taloudellisesta vahingosta;
–    alle 48 tuntia yhtäjaksoisesti kestäneistä käyttökatkoksista riippumatta niiden syystä; tai
–    kolmansilta osapuolilta hankitun käyttö- tai muun koulutuksen sisällöstä.

8. Maksuehto ja laskutus

Maksuehto on 14 päivää netto toimituksesta. Toimittajalla on oikeus veloittaa laskun käsittelymaksuna 5,00 €/lasku ja maksumuistutuksesta 10,00 €/muistutus lisättynä kulloinkin voimassa olevalla arvonlisäverolla.

Viivästyskorko kaikille toimittajan saataville on 12 % vuotuista korkoa eräpäivästä lukien.

9. Sopimuksen voimassaoloaika, ylläpitokausi ja irtisanominen

Sopimus astuu voimaan heti, kun asiakas on hyväksynyt toimittajan tarjouksen, kuitenkin aina viimeistään silloin kun erillinen sopimus on allekirjoitettu.

Sopimus on voimassa toistaiseksi ja se jatkuu aina yhden ylläpitokauden kerrallaan ilman eri ilmoitusta. Ylläpitokausi on 12 kuukautta, elleivät osapuolet ole erikseen toisin sopineet.

Osapuolilla on puolin ja toisin oikeus irtisanoa sopimus päättymään viimeistään 3 kuukautta ennen kulloinkin menossa olevan ylläpitokauden loppua. Irtisanominen on tehtävä aina kirjallisesti.

10. Referenssioikeus

Toimittajalla on oikeus käyttää asiakkaan nimeä sopimuksen kohteena olevaan tuotteen/palvelun markkinoinnissa.

11. Oikeuspaikka

Mikäli osapuolet eivät onnistu sovintoneuvotteluin ratkaisemaan erimielisyyksiään, käsitellään kaikki tätä sopimusta koskevat erimielisyydet ja velkomiset Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.